Oppfølging av fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Jernbanealliansen har sendt innspill til Samferdselsdepartementet ang oppfølgingen av stortingsvedtaket om fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Dette er anmodningsvedtaket fra Stortinget til Prop. 51 S (2021-2022), Innst. 119 S (2021-2022) om fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog:

Vedtak 361: Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 vurdere kollektivselskapenes passasjerutvikling og økonomiske situasjon og legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt.

 Vedtak 362: Stortinget ber regjeringen sette et mål om at andelen reisende med kollektiv og jernbane skal opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre som et bidrag for å nå klimamålene.

Jernbanealliansen vil minne om viktigheten av å inkluderer fjernstrekninger i oppfølgingen av dette vedtaket. Fjernstrekningene er særlig viktig for jernbanen ettersom disse utgjør en høyere andel av inntektsgrunnlaget og transportarbeidet enn i kollektivatrafikken for øvrig, og fordi jernbanen spiller en viktig rolle i klimaomstillingen i reiselivet mot 2030. 

Jernbanealliansen vil i tillegg påpeke at energikrisen som følger av krigen i Ukraina understreker det store behovet for en god oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak.

Les mer