NTP lover godsoverføring til bane

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033. Godsoverføringsmålet er inne i planen.

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) og planen inneholder betydelig satsing på jernbanen, inkludert flere gode godstiltak.  

-I Jernbanealliansen er svært lettet over at målet om å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen 2030 videreføres. Næringslivet er avhengig av å frakte mer gods på jernbane for å tilfredsstille økende miljøkrav. Gods på jernbane er viktig for å kutte klimagassutslipp, dempe andre miljøproblemer fra transport langs hovedveiene og redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Nå er det bare viktig at godstiltakene kommer så tidlig som mulig i perioden, påpeker styreleder Tonje E. Orsten Kristiansen i Jernbanealliansen.  

Det legges opp til en økning i vedlikehold og fornyelse av jernbanen hvor man i slutten av planperioden skal ha tatt igjen en tredjedel av etterslepet.  

-Det er helt nødvendig og positivt med denne økningen, men dette er ikke nok i forhold til behovet og i forhold til å kunne høste full effekt av eksisterende infrastruktur og ny investeringer. Vi frykter fortsatt ustabil punktlighet som går ut over tilliten til jernbanen, sier Kristiansen. 

Kostnadssprekker har gjort at noen av dagens jernbaneplaner må vurderes på nytt, blant annet i Østfold. Det er imidlertid fortsatt behov for å flytte betydelige mengder gods vekk fra E6 og over på tog og å gi persontrafikken et skikkelig løft. Det trengs derfor en ny og gjennomførbar plan med midler for jernbanen gjennom Østfold og mot Gøteborg. 

Oppstart av dobbeltspor mellom Voss og Bergen er gledelig og et stort skritt for å styrke Bergensbanen, avslutter Tonje E. Orten Kristiansen i Jernbanealliansen.