Jernbanealliansens forventninger til ny regjering

Dette er Jernbanealliansens anbefalinger til den nye regjeringen.

1. Vi trenger et taktskifte i vedlikehold av infrastrukturen

Jernbanealliansen etterlyser på det sterkeste et taktskifte i bevilgningene til vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen. Det vil komme alle som bruker jernbanen til gode og er derfor en av de viktigste prioriteringene vi bør gjøre for jernbanen. Dagens vedlikeholdsetterslep skaper store utfordringer og økte kostnader for både drift, togoperatører, de reisende og ikke minst for næringslivet innenfor godstransporten. Norge trenger et kraftig vedlikeholdsløft, slik at vi kan få en jernbane som både passasjerer og næringslivet kan stole på og slik at vi kan få størst mulig effekt av de investeringene som er gjort og skal gjøres i banenettet. Jernbanealliansen mener at man med fordel kan bevilge noe mer til vedlikehold av jernbanen framfor store nye veiutbygginger. Jernbanealliansen anbefaler for kommende regjering å:

  • Øke innsatsen for vedlikehold og fornying av jernbanenettet

2. Sats på gods på bane – det er jernbanens største bidrag til klimakutt

Jernbanealliansen vil være svært tydelig på at vi må utnytte mulighetene som ligger i å frakte mer gods på jernbane framfor på vei. Det er store klimagevinster ved å lykkes med å få mer godstransport over fra vei til bane, selv når man regner inn investeringer i kapasitetsutbygging på eksisterende baner og terminaler. Også næringslivet ønsker å frakte mer gods på bane og denne muligheten bør utnyttes bedre. Det er viktig at vi følger opp målet om å flytte 30 prosent av godstransportene over 300 kilometer fra vei til sjø og bane, men for å lykkes kreves det at godstiltakene i NTP prioriteres slik at man holder den planlagte framdriften.

Det er også avgjørende at miljøstøtteordningen som ble innført i 2019, videreføres. Den bør videreutvikles for å øke effekten på godsoverføring. Miljøstøtteordning har vært en suksess siden den ble innført i 2019. Et bortfall av ordningen i dag vil kunne gi omfattende nedleggelse av godstogtrafikk og overføring av gods fra bane til vei, slik det lå an til før ordningen ble innført. Jernbanealliansen anbefaler for kommende regjering å:

  • Videreføre og styrke miljøstøtteordningen for godstransport på bane.
  • Sikre prioritering og framdrift på investeringer i godstiltak.

3. Følg opp nullvekstmålet med arealplanlegging langs jernbanen

Byvekstavtalene legger et godt grunnlag for å øke jernbanen og kollektivtransportens andel av transporten i de store byområdene. Jernbanealliansen savner imidlertid klarere avtaler mellom staten og kommuner utenom disse byområdene. Staten bruker i dag store beløp på å bygge ut jernbanen uten å sikre at kommunene som får nytte av disse utbyggingene forplikter seg til å bidra til at jernbanen øker sin andel av transportarbeidet. Jernbanealliansen mener at det bør inngås avtaler tilsvarende byvekstavtalene med kommuner som berøres av jernbaneutbygging. Dette vil kunne sikre at de store investeringene som gjøres, følges opp med en arealpolitikk som styrker togets trafikkgrunnlag, gir lavere transportbehov totalt og dermed også øke togets miljø- og samfunnsnytte. Jernbanealliansen anbefaler for kommende regjering å:

  •  Inngå utbyggingsavtaler med kommuner som berøres av jernbaneutbygging, som forplikter staten til jernbaneutbygging og kommunene til å føre en arealpolitikk som bygger opp om og styrker togets trafikkgrunnlag

4. Sikre jernbanen i overgangen til en ny normal og mer sømløs prising og reiseopplevelser

Koronapandemien har skapt store utfordringer for inntektene til kollektivtrafikken, herunder også jernbanen. Det er fortsatt uklart hvordan pandemien vil utvikle seg framover, og hvordan nordmenns reisevaner har endret seg eller vil bli når pandemien endelig er over. Det vil derfor være behov for sterkere offentlig finansiering av kollektivtransporten, for å hindre reduksjon i tilbudet og sikre at det videreutvikles for å bli attraktivt. Vi ber derfor om at kompensasjonsordningene videreføres (betinget) fram mot sommeren 2022. I tillegg til dette er det viktig for brukerne av jernbanen, i likhet med kollektivtrafikken for øvrig, å oppleve at det er enkelt og sømløst å velge å reise kollektivt. Det forutsetter mer sømløs prising og reiseopplevelser, og Jernbanealliansen ber om at staten bidrar til å tilrettelegge for en slik utvikling. Jernbanealliansen anbefaler for kommende regjering å:

  • Videreføre kompensasjonsordninger betinget for jernbaneaktører fram mot sommeren 2022.
  • Legge til rette for utvikling av sømløs prising og reiseopplevelser.

5. Sats på grensekryssende transport

I EU satses det nå sterkt på å styrke jernbanens rolle mot 2030. Både i eksportnæringene og i reiselivsnæringene er det et sterkt ønske om å kunne transporterer både varer og turister med lavere miljøbelastning. Jernbanen kan fylle dette behovet, men det krever investeringer i kapasitetsutvidelser på grensekryssende strekninger, bedre prioritet til grensekryssende transport i ruteoppsettet samt enklere, og mer sømløse billettløsninger og korresponderende ruter. Jernbanealliansen anbefaler for kommende regjering å:

  • Legge til rette for økt trafikk på grensekryssende jernbanestrekninger gjennom gode billettløsninger, kapasitetsutvidelser og prioritet ved ruteplanlegging.

6. Sikre restgarantisikring for innkjøp av nok togmateriell

Det er store behov for innkjøp av nytt togmateriell framover. Mange av de norske togsettene nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. I tillegg til dette forutsetter flere togavganger mer togmateriell. I tillegg til dette vil jernbanen i større grad kunne bidra til utslippskutt i norsk transportsektor dersom det finnes togmateriell tilgjengelig til å ta økende etterspørsel etter fjerntog og nattogtrafikk, for eksempel fra reiselivsnæringen. Toganskaffelsene er avhengig av statlig restverdisikring for å finansieres. Jernbanealliansen anbefaler for kommende regjering å:

  • Gi Norske tog restverdisikring for finansiering av tilstrekkelig togmateriell til å oppnå både nødvendig fornyelse av togmateriellet, de planlagte forbedringene i togtilbudet samt innfri muligheten for økt etterspørsel.