Innspill til revidert statsbudsjett 2021 og budsjett 2022

Jernbanealliansen ber om et taktskifte i bevilgningene til vedlikehold og godstiltak i statsbudsjettet.

Det er avgjørende for næringslivet at vi kommer i gang med godstiltakene på jernbanen så snart som mulig. Derfor må dette prioriteres i kommende statsbudsjett for 2022.  Prioriterte tiltak fra næringene er Dovrebanen mellom Alnabru og Trondheim,  utbygging av Narvikterminalen, oppgraderingen av godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen samt oppgradering av Alnabruterminalen.  

Miljløstøtteordningen som ble innført i 2019 har virket etter hensikten og det er viktig at denne videreføres. Det bør igangsettes et arbeid for å vurdere størrelse og innretning, inkludert om man skal utvide miljøstøtteordningen med en stimuleringsordning for etablering av nye rutetilbud, etter mønster fra støtteordningen for sjøfarten. 

Etterslepet på vedlikehold på jernbanen øker årlig. Dette senker tilliten til jernbane, øker kostandene og går ut over samfunnsnytten av både eksisterende infrastruktur og nye investeringer.  Jernbanealliansen etterlyser et takstskifte i bevilingene til vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen slik at vi kan få en driftssikker og attraktiv jernbane for både person- og godstransporten. 

Jernbanen er avhengig av mer og nytt togmateriell for å kunne kjøre både eksisterende og planlagte nye ruter i årene fram mot 2030.  Det er avgjørende at det gis restverdisikring i statsbudsjettet for 2022 for å sikre framdriften på disse bestilingene. 

Les mer