Innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023

Jernbanealliansen ber regjeringen jobbe ut ifra målsetningene om å øke jernbanens passasjerandel og å sikre godsoverføring fra vei til bane.

Jernbanealliansen har sendt innspill til Samferdselsdepartementet til deres arbeid mot statsbudsjett for 2023. Dette er vårt hovedbudskap:

Jernbanen er arealeffektiv og energieffektiv, og en stor andel av den er elektrifisert. Det betyr at jernbanen har kvalitetene vi ønsker oss av mobilitet i det grønne skiftet. For mye av debatten om samferdselspolitikken handler om fordelingen av budsjettmidler mellom nye utbyggingsprosjekter, og for lite av debatten handler om hvordan vi mest mulig effektivt oppnår nødvendig og tilpasset mobilitet i samfunnet innenfor rammen av klima- og miljømålene våre. 

Jernbanealliansen ønsker at regjeringen framover redefinerer samferdselsdebatten og prioriterer tiltak som gir størst mulig effekt for å øke jernbanens passasjer- og godsandel på kort og lang sikt.  I brevet finnes en oversikt over tiltak som bør prioriteres for å lykkes med dette. 

Les mer