Innspill til endring på statsbudsjettet for 2022

Jernbanealliansens hovedinnspill handler om behovet for en videreført pandemistøtte til togoperatørene i første halvdel av 2022.

Jernbanealliansens innspill er i stor grad en gjentagelse av tidligere skriftlige innspill, men med en presisering av behovet for å videreføre kompensasjonsordningen for togtrafikken. Vi etterlyser 270 millioner for å kunne opprettholde togtilbudet i første halvdel av 2022. 

Pandemien er ikke over for jernbanens del. Effekten av endrede arbeids- og møtevaner og økt bruk av bil til arbeidsreiser merkes fortsatt godt. Reduksjonen i fritidsreiser og fortsatt svikt i utenlandsturisme er enda større enn reduksjonen i arbeidsreiser. Særlig for fritidsreiser og turisme framstår ikke endringene som «den nye normalen», men som konsekvensen av en fortsatt pågående pandemi. Vi frykter også at arbeidsreisene vil påvirkes ytterligere av ny smittefrykt og tiltak – blant annet at folk i større grad vil fortsette å kjøre bil en stund til. Det vil ta tid å få tilbake passasjertallene og dermed inntektene man hadde før pandemien, og persontransporten på jernbane står derfor nå i en vanskelig økonomisk situasjon. Operatørene forventer et økonomisk tap på 380 millioner kroner de første fem månedene i 2022.

For å sikre en bærekraftig og attraktiv togtrafikk, trengs det fortsatt støtte. Alternativet er å kutte i antall togavganger. Det vil gå ut over både togpassasjerene og de ansatte – og svekke togets evne til å konkurrere mot privatbil og fly. Jernbanealliansen ber Stortinget om å sette av en ramme på minimum 270 millioner kroner til å begrense persontogtrafikkens tap som følge av koronapandemien de første månedene i 2022 (kap. 1352 post 70), og at det foretas en ny vurdering i forbindelse med revidert statsbudsjett.

Støtten skal muliggjøre at operatørene kan omstille seg, gi et attraktivt togtilbud og markedsføre dette, så jernbanen kan vinne tilbake flere passasjerer og unngå at togtrafikken havner i en ond sirkel med forvitring av tilbudet og ytterligere passasjersvikt.

Ruter estimerer til sammenligning et fortsatt bortfall på 15 prosent av passasjerene ved utgangen av 2021. I tilleggsproposisjonen er det satt av 500 millioner i økte overføringer til fylkeskommunene. Merk at en overføring til fylkeskommunene er bra for den lokale kollektivtrafikken, men at dette ikke hjelper økonomien for jernbanen og at disse midlene må settes av under nevnte budsjettpost over.

Jernbanealliansens øvrige innspill handler om:

  • Økt satsing på vedlikehold
  • Framdrift for godstiltak på bane
  • Nullvekstmålet og lokal areal- og transportplanlegging

Les mer