Godsoverføring og nullvekstmålet må inn i klimaplanen

Jernbanealliansen ber Stortinget om å legge en forsterkning av nullvekstmålet og videreføring av godsoverføringsmålet inn i klimaplanen for 2021-2030.

Regjeringen har lagt fram forslag til klimaplan fram mot 2030 uten å ta stilling til godsoverføringsmålet og nullvekstmålet. Dette er viktige premissgivere for resten av klimapolitikken i transportsektoren og har stor betydning for om vi kan høste klimaeffekter av jernbanen vår i tiåret som kommer.

I EU satses det nå sterkt på godsoverføring og å øke persontransporten på jernbanen som et ledd i Europas «Green New Deal».  Også norsk næringsliv er avhengig av en sterk tilrettelegging for økt kapasitet for både gods- og persontransport på bane for å kunne møte økende miljøkrav i markedet og for å kunne bidra til nødvendige klimakutt mot 2030. 

Jernbanealliansen har derfor sendt brev til Stortinget for å sikre at de allerede utredede tiltakene i Klimakur med godsoverføringsmålet og nullvekstmålet tas inn i den norske klimaplanen.

Les mer i brevet