Tilrettelegging for å møte den økte etterspørselen etter togreiser

Jernbanealliansen har sendt brev til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet med innspill til hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for langdistansetog, for å møte økende etterspørsel etter togreiser på lengre distanser.