Jernbanealliansen tilfreds med godsstøtteordning og økt jernbanevedlikehold

Revidert statsbudsjett for 2019, som regjeringen la fram i dag, innebærer penger til en støtteordning for gods på bane og økt vedlikehold av jernbanen

Regjeringen foreslår å innføre en støtteordning for godstransport på jernbane, på 60 millioner kroner i 2019 og i underkant av 90 millioner de to påfølgende årene.

– Uten støtteordningen ville de to store godstogselskapene CargoNet og Green Cargo Norge sannsynligvis blitt nedlagt. Nå er det mulig å redde containertransporten på jernbane i Norge, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen.

Gods på jernbane har holdt 1000 vogntog om dagen borte fra veiene. Derfor er den viktig for å kutte klimagassutslipp og lokale miljøpåkjenninger, redusere veislitasje og ulykker. I tillegg gir den næringslivet gode transportmuligheter. Til tross for gode politiske ambisjoner om å flytte 30 prosent av godstransportene på vei over 300 km over på sjø og bane, har det så langt gått i feil retning for jernbanen. Hard konkurranse fra større og tyngre lastebiler på et stadig bedre veinett har gjort at toget har tapt i konkurransen. Både CargoNet og Green Cargo, de to største aktørene som frakter gods på jernbane i Norge, har tapt store beløp og har gjennomført nedskjæringer.

– Støtteordningen er ikke større enn at godstogselskapene fortsatt må jobbe hardt for å effektivisere egen drift. I tillegg skal ordningen kun vare i tre år. For at containertrafikken på bane skal overleve på sikt, haster det derfor veldig med investeringer i lengre kryssingsspor, sterkere strømforsyning og økt vedlikehold, slik at godsfrakt på jernbane kan bli lønnsom, påpeker Holger Schlaupitz.

Regjeringen foreslår videre å omdisponere 250 millioner kroner til å økt vedlikehold av Norges mest trafikkerte jernbanespor, mellom Asker og Lillestrøm.

– Jernbanealliansen støtter økt satsing på vedlikehold. Det er avgjørende for å få både person- og godstog til å gå i rute. Togtrafikken på denne strekningen kjører 60 prosent av alle norske tog – både lokaltog, langdistansetog og godstog, sier Schlaupitz.

14. mai 2019