Ikke tilstrekkelig for gods. Og hvor blir det av intercity?

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la i dag fram sitt forslag til ny transportplan. Nå skal regjeringen utarbeide et forslag til Stortinget, og Jernbanealliansen forventer sterkere satsing.

– Forslaget inneholder flere tiltak for å styrke godstrafikken på jernbane, som flere kryssingsspor og terminalutbygginger. Dette må prioriteres når regjeringen utarbeider den endelige planen. Men det er ikke tilstrekkelig. Det trengs mer for å redde godstransporten på bane, understreker Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen.

– Utbygging av godsterminalene på Alnabru og ved Trondheim må få raskt framdrift. Det samme gjelder utbygging av banenettet sørover gjennom Østfold og inn i Sverige, påpeker Schlaupitz. – Transportplanforslaget viser at mer gods på bane og sjø framfor på vei gir betydelig lavere klimagassutslipp.

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo og økt togtilbud inn mot storbyene får høy prioritet i dagens forslag fra transportetatene.

– Dette er bra og vil gagne togtrafikken i det meste av landet. Ny jernbanetunnel gjennom Oslo har høy samfunnsnytte og er viktig for å unngå vekst i biltrafikken, påpeker Schlaupitz.

Stortinget har tidligere vedtatt at de tre intercity-strekningene mot Halden, Lillehammer og Skien skal være ferdig utbygd i 2030.

– Det nye forslaget til transportplan prioriterer ikke de ytre delene av intercity-strekningene, tross Stortingets tidligere vedtak. Det er skuffende. Vi forventer at regjeringen følger opp Stortingets tidligere vedtak og minst holder fast ved den opprinnelige tidsplanen for utbygging av disse strekningene, som også er viktige for togtilbudet mot Sverige og Trøndelag, avslutter Holger Schlaupitz i Jernbanealliansen.