Høringsuttalelse til jernbaneforskriften angående prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av forskriftene. Forslag til ny jernbaneforskrift er på høring, som berører temaet. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres.