Du er her:

  • Dokumenter
  • Oppfølging av fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Oppfølging av fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Jernbanealliansen har sendt innspill til Samferdselsdepartementet ang oppfølgingen av Stortingsvedtaket om fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Dette er anmodningsvedtaket fra Stortinget til Prop. 51 S (2021-2022), Innst. 119 S (2021-2022) om fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog:

Vedtak 361: Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 vurdere kollektivselskapenes passasjerutvikling og økonomiske situasjon og legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt.

 Vedtak 362: Stortinget ber regjeringen sette et mål om at andelen reisende med kollektiv og jernbane skal opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre som et bidrag for å nå klimamålene.

Jernbanealliansen vil minne om viktigheten av å inkluderer fjernstrekninger i oppfølgingen av dette vedtaket. Fjernstrekningene er særlig viktig for jernbanen ettersom disse utgjør en høyere andel av inntektsgrunnlaget og transportarbeidet enn i kollektivatrafikken for øvrig, og fordi jernbanen spiller en viktig rolle i klimaomstillingen i reiselivet mot 2030. 

Jernbanealliansen vil i tillegg påpeke at energikrisen som følger av krigen i Ukraina understreker det store behovet for en god oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak. 

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Viser fra 37 til 48 av totalt 62 artikler