Du er her:

  • Dokumenter
  • Oppfølging av fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Oppfølging av fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Jernbanealliansen har sendt innspill til Samferdselsdepartementet ang oppfølgingen av Stortingsvedtaket om fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog

Dette er anmodningsvedtaket fra Stortinget til Prop. 51 S (2021-2022), Innst. 119 S (2021-2022) om fylkeskommunal kollektivtrafikk og tog:

Vedtak 361: Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 vurdere kollektivselskapenes passasjerutvikling og økonomiske situasjon og legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt.

 Vedtak 362: Stortinget ber regjeringen sette et mål om at andelen reisende med kollektiv og jernbane skal opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre som et bidrag for å nå klimamålene.

Jernbanealliansen vil minne om viktigheten av å inkluderer fjernstrekninger i oppfølgingen av dette vedtaket. Fjernstrekningene er særlig viktig for jernbanen ettersom disse utgjør en høyere andel av inntektsgrunnlaget og transportarbeidet enn i kollektivatrafikken for øvrig, og fordi jernbanen spiller en viktig rolle i klimaomstillingen i reiselivet mot 2030. 

Jernbanealliansen vil i tillegg påpeke at energikrisen som følger av krigen i Ukraina understreker det store behovet for en god oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak. 

Nyheter

Viser fra 13 til 24 av totalt 62 artikler