Du er her:

  • Dokumenter
  • Ny rapport om klimaeffekten av godsoverføring

Ny rapport om klimaeffekten av godsoverføring

Ny livsløpsanalyse viser at godsoverføring fra vei til bane på strekningen Oslo-Bergen gir klimagevinst både i et kort og et langt perspektiv.

Jernbanealliansen har fått gjennomført en livløpsanalyse av klimaeffektene av godsoverføring mellom vei og bane på strekningen Oslo-Bergen mot 2050.  Analysen har sett nærmere på to scenarioer for godsoverføring.

I det ene scenarioet økes godsmengdene på bane med 50 prosent fra 2026. Dette gir en samlet klimabesparelse i perioden 2020 til 2050 på -0,31 millioner tonn CO2-ekvivalenter.  Klimagevinsten er størst i perioden fra 2026 til 2035 men vedvarer i hele analyseperioden mot 2050. I det andre scenarioet overføres hele godstransporten på bane til vei fra 2026. Dette gir en samlet økning i klimagassutslippene på 0,65 millioner tonn CO2-ekv. 

Beregningene er basert på livsløpsanalyser. Det vil si at det er beregnet utslipp fra nødvendige utbygginger av infrastruktur som kryssingsspor og terminaler, vedlikehold av både banenett og veinett samt produksjon, bruk og avhending av kjøretøy. Det er tatt hensyn til framskrivninger i teknologiutvikling. For veisektoren er det ikke beregnet ekstra utbygging av veinettet. Dersom det skulle bli tilfelle, vil disse utslippene komme i tillegg. 

Det finnes fra før flere analyser av klimaeffekten av godsoverføring fra vei til sjø og bane. Disse analysene begrenser seg likevel til å se på endringer i utslipp fra kjøretøyene, det vil si endringer i drivstoff- og energiforbruk. I tillegg til dette vil framtidig energieffektivisering og ny teknologi ha betydning for klimapåvirkningen fra ulike transportformer.  Jernbanealliansen ønsket mer kunnskap om effekten av teknologiframskrivninger og livsløpsutslipp fra godsoverføring mellom vei og bane og ba derfor konsulentselskapet Asplan Viak om å gjennomføre denne analysen.

 

Nyheter

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Viser fra 37 til 48 av totalt 54 artikler