Du er her:

NTP lover godsoverføring til bane

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033. Godsoverføringsmålet er inne i planen.

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) og planen inneholder betydelig satsing på jernbanen, inkludert flere gode godstiltak.  

-I Jernbanealliansen er svært lettet over at målet om å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen 2030 videreføres. Næringslivet er avhengig av å frakte mer gods på jernbane for å tilfredsstille økende miljøkrav. Gods på jernbane er viktig for å kutte klimagassutslipp, dempe andre miljøproblemer fra transport langs hovedveiene og redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Nå er det bare viktig at godstiltakene kommer så tidlig som mulig i perioden, påpeker styreleder Tonje E. Orsten Kristiansen i Jernbanealliansen.  

Det legges opp til en økning i vedlikehold og fornyelse av jernbanen hvor man i slutten av planperioden skal ha tatt igjen en tredjedel av etterslepet.  

-Det er helt nødvendig og positivt med denne økningen, men dette er ikke nok i forhold til behovet og i forhold til å kunne høste full effekt av eksisterende infrastruktur og ny investeringer. Vi frykter fortsatt ustabil punktlighet som går ut over tilliten til jernbanen, sier Kristiansen. 

Kostnadssprekker har gjort at noen av dagens jernbaneplaner må vurderes på nytt, blant annet i Østfold. Det er imidlertid fortsatt behov for å flytte betydelige mengder gods vekk fra E6 og over på tog og å gi persontrafikken et skikkelig løft. Det trengs derfor en ny og gjennomførbar plan med midler for jernbanen gjennom Østfold og mot Gøteborg. 

Oppstart av dobbeltspor mellom Voss og Bergen er gledelig og et stort skritt for å styrke Bergensbanen, avslutter Tonje E. Orten Kristiansen i Jernbanealliansen. 

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Viser fra 25 til 36 av totalt 52 artikler