Du er her:

  • Dokumenter
  • Jernbanealliansen tilfreds med godsstøtteordning og økt jernbanevedlikehold

Respons på revidert statsbudsjett

Jernbanealliansen tilfreds med godsstøtteordning og økt jernbanevedlikehold

Revidert statsbudsjett for 2019, som regjeringen la fram i dag, innebærer penger til en støtteordning for gods på bane og økt vedlikehold av jernbanen.

Regjeringen foreslår å innføre en støtteordning for godstransport på jernbane, på 60 millioner kroner i 2019 og i underkant av 90 millioner de to påfølgende årene.

– Uten støtteordningen ville de to store godstogselskapene CargoNet og Green Cargo Norge sannsynligvis blitt nedlagt. Nå er det mulig å redde containertransporten på jernbane i Norge, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen.

Gods på jernbane har holdt 1000 vogntog om dagen borte fra veiene. Derfor er den viktig for å kutte klimagassutslipp og lokale miljøpåkjenninger, redusere veislitasje og ulykker. I tillegg gir den næringslivet gode transportmuligheter. Til tross for gode politiske ambisjoner om å flytte 30 prosent av godstransportene på vei over 300 km over på sjø og bane, har det så langt gått i feil retning for jernbanen. Hard konkurranse fra større og tyngre lastebiler på et stadig bedre veinett har gjort at toget har tapt i konkurransen. Både CargoNet og Green Cargo, de to største aktørene som frakter gods på jernbane i Norge, har tapt store beløp og har gjennomført nedskjæringer.

– Støtteordningen er ikke større enn at godstogselskapene fortsatt må jobbe hardt for å effektivisere egen drift. I tillegg skal ordningen kun vare i tre år. For at containertrafikken på bane skal overleve på sikt, haster det derfor veldig med investeringer i lengre kryssingsspor, sterkere strømforsyning og økt vedlikehold, slik at godsfrakt på jernbane kan bli lønnsom, påpeker Holger Schlaupitz.

Regjeringen foreslår videre å omdisponere 250 millioner kroner til å økt vedlikehold av Norges mest trafikkerte jernbanespor, mellom Asker og Lillestrøm.

– Jernbanealliansen støtter økt satsing på vedlikehold. Det er avgjørende for å få både person- og godstog til å gå i rute. Togtrafikken på denne strekningen kjører 60 prosent av alle norske tog – både lokaltog, langdistansetog og godstog, sier Schlaupitz.

 

14. mai 2019

Nyheter

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 25 til 34 av totalt 34 artikler