Du er her:

  • Dokumenter
  • Jernbanealliansen tilfreds med godsstøtteordning og økt jernbanevedlikehold

Respons på revidert statsbudsjett

Jernbanealliansen tilfreds med godsstøtteordning og økt jernbanevedlikehold

Revidert statsbudsjett for 2019, som regjeringen la fram i dag, innebærer penger til en støtteordning for gods på bane og økt vedlikehold av jernbanen.

Regjeringen foreslår å innføre en støtteordning for godstransport på jernbane, på 60 millioner kroner i 2019 og i underkant av 90 millioner de to påfølgende årene.

– Uten støtteordningen ville de to store godstogselskapene CargoNet og Green Cargo Norge sannsynligvis blitt nedlagt. Nå er det mulig å redde containertransporten på jernbane i Norge, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen.

Gods på jernbane har holdt 1000 vogntog om dagen borte fra veiene. Derfor er den viktig for å kutte klimagassutslipp og lokale miljøpåkjenninger, redusere veislitasje og ulykker. I tillegg gir den næringslivet gode transportmuligheter. Til tross for gode politiske ambisjoner om å flytte 30 prosent av godstransportene på vei over 300 km over på sjø og bane, har det så langt gått i feil retning for jernbanen. Hard konkurranse fra større og tyngre lastebiler på et stadig bedre veinett har gjort at toget har tapt i konkurransen. Både CargoNet og Green Cargo, de to største aktørene som frakter gods på jernbane i Norge, har tapt store beløp og har gjennomført nedskjæringer.

– Støtteordningen er ikke større enn at godstogselskapene fortsatt må jobbe hardt for å effektivisere egen drift. I tillegg skal ordningen kun vare i tre år. For at containertrafikken på bane skal overleve på sikt, haster det derfor veldig med investeringer i lengre kryssingsspor, sterkere strømforsyning og økt vedlikehold, slik at godsfrakt på jernbane kan bli lønnsom, påpeker Holger Schlaupitz.

Regjeringen foreslår videre å omdisponere 250 millioner kroner til å økt vedlikehold av Norges mest trafikkerte jernbanespor, mellom Asker og Lillestrøm.

– Jernbanealliansen støtter økt satsing på vedlikehold. Det er avgjørende for å få både person- og godstog til å gå i rute. Togtrafikken på denne strekningen kjører 60 prosent av alle norske tog – både lokaltog, langdistansetog og godstog, sier Schlaupitz.

 

14. mai 2019

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Viser fra 13 til 24 av totalt 34 artikler