Du er her:

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Jernbanealliansen er en konsensusbasert paraplyorganisasjon for ti landsdekkende organisasjoner innen næringsliv, arbeidsliv, miljø og trafikksikkerhet. Alliansens formål er å fremme jernbane i Norge og å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprustning av det eksisterende jernbanenettet. Alliansen har aldri på noe som helst tidspunkt uttrykt at den ikke ønsker utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle, slik Bergens Tidende skriver.

Nasjonal transportplan er en plan for statlig infrastruktur over en tolvårsperiode. Når Jernbanealliansen gir høringsinnspill til dette omfattende plandokumentet, har vi valgt å gi innspill på få utvalgte punkter. Noen er punkter som ofte blir oversett av andre høringsinstanser. Dette har medført at enkeltprosjekter som Arna–Stanghelle ikke er blitt nevnt eksplisitt. Flere av medlemsorganisasjonene i alliansen har sendt mer utdypende innspill. Den som leser f.eks. NHOs og Naturvernforbundets innspill, vil se at støtten til Vossebanen er stor. Bergensbanen er definitivt ikke et lite, distriktspolitisk prosjekt, slik Bergens Tidende feilaktig har prøvd å framstille det som om vi mener. Det er også mange andre baneprosjekter rundt i landet, også på Østlandet, som Jernbanealliansen har valgt å ikke mene noe om, uten at det betyr at vi ikke ønsker disse.

Det er riktig at Jernbanealliansen videre ber om at utbygging av jernbanen gjennom Oslo prioriteres, da dette er en flaskehals som togtrafikken i store deler av landet lider under, også person- og godstog mellom Bergen og Oslo. Vi mener også det er riktig å opprettholde den tverrpolitiske enigheten fra inneværende Nasjonal transportplan om at intercity-strekningene mot Halden, Lillehammer og Skien ferdigstilles, uten at vi setter dette opp mot andre, nye prosjekter som er blitt aktualisert i kommende transportplan. Intercity-strekningene er første etappe av moderne baner som vil knytte landsdelene sammen og bedre forbindelsen mot Sverige og kontinentet – ikke minst for godstrafikken.

De enkelte banestrekningene har gjerne sterke talspersoner. Det er bra, og de gjør en god innsats som løfter fokuset på toget. Det er imidlertid noen behov ved jernbanen som fort drukner i debatten. Det er behovet for å vedlikeholde eksisterende jernbanenett, hvor mye bra har begynt å skje. I tillegg er behovet for å styrke godstransport med tog fortsatt stort, til tross for at det vi i flere tiår har fått høre at det er et politisk mål å flytte gods fra veg til sjø og bane, til nytte for næringsliv, miljø og trafikksikkerhet. Jernbanealliansen har valgt å ha hovedfokus på dette, nettopp fordi det mangler andre pressgrupper for en så viktig og nasjonal sak.

Godstransport med tog egner seg best over lengre distanser, dvs. for transporter mellom landsdelene og til utlandet. Det er et stort behov for penger til å utbedre særlig Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Kongsvingerbanen gjennom flere og lengre kryssingsspor, rassikring og bedre vedlikehold, samtidig som godsterminalene må moderniseres for å bli mer effektive. Vi snakker her om tiltak som vil skje langs hele det norske jernbanenettet.

Jernbanealliansens politikk utformes av styret, som består av medlemsorganisasjonene. Jernbanealliansens prioriteringer har i stor grad ligget fast siden oppstarten i 2009. For at vi skal få en jernbane som fungerer godt, må igangsatte prosjekt fullføres. Behovet for å vedlikeholde jernbanen skikkelig og å prioritere tiltak som styrker godstransport med tog, er heller ikke mindre i dag. Vi håper dette vil vinne fram som noen av hovedsatsingene når regjeringen legger fram sitt forslag til transportplan tidlig i 2017.

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Viser fra 37 til 48 av totalt 62 artikler