Du er her:

  • Dokumenter
  • Innspill til transport-og kommunikasjonskomiteen om NTP

Innspill til transport-og kommunikasjonskomiteen om NTP

Jernbanealliansen har gitt innspill til transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av regjeringens forslag til NTP 2022-2033.

Jernbaneallinasen trekker fram følgende punkter i sitt innspill:

Jernbanealliansen er lettet over at målet om godsoverføring fra vei til sjø og bane mot 2030 videreføres. Det er nå avgjørende at tiltakene som er foreslått i første seksårsperiode følges opp med den foreslåtte framdriften. I tillegg må miljøstøtteordningen vurderes videreutviklet. 

Økt satsing på vedlikehold og fornyelse er avgjørende for tilliten til og samfunnsnytten av eksisterende og nye jernbaneinvesteringer. Jernbanealliansen ber om at en større økning kommer allerede i første seksårsperiode.

Tilstrekkelig og nytt togmateriell er nødvnedig for å realiserer effekten av nye jernbaneinvesteringer og nye ruteplaner. Jernbanealliansen etterspør forutsigbarhet i form av at plan for innkjøp og statsgarantier legges inn i NTP. 

Nullvekstmålet med virkemidler for arealplanlegging er avgjørende for å få flere til å ville velge jernbanen og for å få større nytte av investeringene som gjøres. Jernbanealliansen ber derfor om at nullvekstmålet skjerpes og at det inngås forpliktende avtaler om fortetting nær togstasjoner også utenfor områdene for byvekstavtalene. 

Det bør med fordel innføres et styringsmål for persontransport med tog i form av passasjertall og markedsandeler for å kunne prioritere virkemidler og titlak i tråd med dette målet. 

I tillegg til vedtatte utbygginger i forslaget til NTP ber Jernbaneallianse om at man setter av midler til å starte opp planlegging og forberedelser til byggestart av tunnell for økt kapasitet gjennom Oslo, samt en utbyggingsstrategi for en moderne jernbane mot Göteborg og kontinentet. 

 

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Viser fra 37 til 48 av totalt 63 artikler