Du er her:

  • Dokumenter
  • Innspill til revidert statsbudsjett 2021 og budsjett 2022

Innspill til revidert statsbudsjett 2021 og budsjett 2022

Jernbanealliansen ber om et taktskifte i bevilgningene til vedlikehold og godstiltak i statsbudsjettet.

Det er avgjørende for næringslivet at vi kommer i gang med godstiltakene på jernbanen så snart som mulig. Derfor må dette prioriteres i kommende statsbudsjett for 2022.  Prioriterte tiltak fra næringene er Dovrebanen mellom Alnabru og Trondheim,  utbygging av Narvikterminalen, oppgraderingen av godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen samt oppgradering av Alnabruterminalen.  

Miljløstøtteordningen som ble innført i 2019 har virket etter hensikten og det er viktig at denne videreføres. Det bør igangsettes et arbeid for å vurdere størrelse og innretning, inkludert om man skal utvide miljøstøtteordningen med en stimuleringsordning for etablering av nye rutetilbud, etter mønster fra støtteordningen for sjøfarten. 

Etterslepet på vedlikehold på jernbanen øker årlig. Dette senker tilliten til jernbane, øker kostandene og går ut over samfunnsnytten av både eksisterende infrastruktur og nye investeringer.  Jernbanealliansen etterlyser et takstskifte i bevilingene til vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen slik at vi kan få en driftssikker og attraktiv jernbane for både person- og godstransporten. 

Jernbanen er avhengig av mer og nytt togmateriell for å kunne kjøre både eksisterende og planlagte nye ruter i årene fram mot 2030.  Det er avgjørende at det gis restverdisikring i statsbudsjettet for 2022 for å sikre framdriften på disse bestilingene. 

Les mer i vårt brev til regjeringen. 

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Viser fra 25 til 36 av totalt 52 artikler