Du er her:

  • Dokumenter
  • Ikke tilstrekkelig for gods. Og hvor blir det av intercity?

Forslag til ny nasjonal transportplan lagt fram:

Ikke tilstrekkelig for gods. Og hvor blir det av intercity?

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la i dag fram sitt forslag til ny transportplan. Nå skal regjeringen utarbeide et forslag til Stortinget, og Jernbanealliansen forventer sterkere satsing.

– Forslaget inneholder flere tiltak for å styrke godstrafikken på jernbane, som flere kryssingsspor og terminalutbygginger. Dette må prioriteres når regjeringen utarbeider den endelige planen. Men det er ikke tilstrekkelig. Det trengs mer for å redde godstransporten på bane, understreker Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen.

– Utbygging av godsterminalene på Alnabru og ved Trondheim må få raskt framdrift. Det samme gjelder utbygging av banenettet sørover gjennom Østfold og inn i Sverige, påpeker Schlaupitz. – Transportplanforslaget viser at mer gods på bane og sjø framfor på vei gir betydelig lavere klimagassutslipp.

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo og økt togtilbud inn mot storbyene får høy prioritet i dagens forslag fra transportetatene.

– Dette er bra og vil gagne togtrafikken i det meste av landet. Ny jernbanetunnel gjennom Oslo har høy samfunnsnytte og er viktig for å unngå vekst i biltrafikken, påpeker Schlaupitz.

Stortinget har tidligere vedtatt at de tre intercity-strekningene mot Halden, Lillehammer og Skien skal være ferdig utbygd i 2030.

– Det nye forslaget til transportplan prioriterer ikke de ytre delene av intercity-strekningene, tross Stortingets tidligere vedtak. Det er skuffende. Vi forventer at regjeringen følger opp Stortingets tidligere vedtak og minst holder fast ved den opprinnelige tidsplanen for utbygging av disse strekningene, som også er viktige for togtilbudet mot Sverige og Trøndelag, avslutter Holger Schlaupitz i Jernbanealliansen.

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Viser fra 1 til 12 av totalt 25 artikler