Du er her:

  • Dokumenter
  • Godsoverføring og nullvekstmålet må inn i klimaplanen

Godsoverføring og nullvekstmålet må inn i klimaplanen

Jernbanealliansen ber Stortinget om å legge en forsterkning av nullvekstmålet og videreføring av godsoverføringsmålet inn i klimaplanen for 2021-2030.

Regjeringen har lagt fram forslag til klimaplan fram mot 2030 uten å ta stilling til godsoverføringsmålet og nullvekstmålet. Dette er viktige premissgivere for resten av klimapolitikken i transportsektoren og har stor betydning for om vi kan høste klimaeffekter av jernbanen vår i tiåret som kommer.

I EU satses det nå sterkt på godsoverføring og å øke persontransporten på jernbanen som et ledd i Europas "Green New Deal".  Også norsk næringsliv er avhengig av en sterk tilrettelegging for økt kapasitet for både gods- og persontransport på bane for å kunne møte økende miljøkrav i markedet og for å kunne bidra til nødvendige klimakutt mot 2030. 

Jernbanealliansen har derfor sendt brev til Stortinget for å sikre at de allerede utredede tiltakene i Klimakur med godsoverføringsmålet og nullvekstmålet tas inn i den norske klimaplanen.

Les mer i vårt brev.   

Nyheter

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Viser fra 37 til 48 av totalt 52 artikler