Du er her:

  • Dokumenter
  • Godsoverføring og nullvekstmålet må inn i klimaplanen

Godsoverføring og nullvekstmålet må inn i klimaplanen

Jernbanealliansen ber Stortinget om å legge en forsterkning av nullvekstmålet og videreføring av godsoverføringsmålet inn i klimaplanen for 2021-2030.

Regjeringen har lagt fram forslag til klimaplan fram mot 2030 uten å ta stilling til godsoverføringsmålet og nullvekstmålet. Dette er viktige premissgivere for resten av klimapolitikken i transportsektoren og har stor betydning for om vi kan høste klimaeffekter av jernbanen vår i tiåret som kommer.

I EU satses det nå sterkt på godsoverføring og å øke persontransporten på jernbanen som et ledd i Europas "Green New Deal".  Også norsk næringsliv er avhengig av en sterk tilrettelegging for økt kapasitet for både gods- og persontransport på bane for å kunne møte økende miljøkrav i markedet og for å kunne bidra til nødvendige klimakutt mot 2030. 

Jernbanealliansen har derfor sendt brev til Stortinget for å sikre at de allerede utredede tiltakene i Klimakur med godsoverføringsmålet og nullvekstmålet tas inn i den norske klimaplanen.

Les mer i vårt brev.   

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Viser fra 25 til 36 av totalt 52 artikler